Obchodné podmienky

Obchodné podmienky 

Prevádzkovateľ a poskytovateľ portálu martinprodaj.sk je spoločnosť: PaedDr. Martin Prodaj- INSIGHT, Gercenova 9, 851 01 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 40500268
IČDPH: SK1032832097
Zapísaný v živnostenskom registri vedeným Okresným úradom v Bratislave
Odbor živnostesnkého podnikania a ochrany spotrebiteľa
Sp.č.ŽO-96/067/002 2003/00580/2/3PL
Reg.č.309-18073
Bankové spojenie:
IBAN: SK 4411000000002624716989., SWIFT: TATRSKBX, Č.bank. účtu: 262 471 6989/1100.Sme platcami DPH.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Nakupovanie služieb na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

1.

Spotrebiteľ objednáva  služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.martinprodaj.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou, telefonicky.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I. Dodacie lehoty

1.

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy služieb rôzne. Termín dodávky alebo odberu služby bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2.

Vo všeobecnosti je termín dodávky služby závislý na rozhodnutí kupujúceho.

3.

II. Cena, platobné podmienky

1.

Cena služby je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2.

Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

 

IV. Odstúpenie od zmluvy 

1.

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku do 24hodín, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom emailom . Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

Storno poplatok pri zrušení objednávky po 24h je vo výšky  50% z celkovej ceny objednaného tovaru.

2.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
d)predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,resp. zhliadol alebo si stiahol k sebe na pc/tablet/smartfon.
VI. Reklamačný poriadok

3.1. Reklamovať je možné len audio, video alebo textový záznam, pokiaľ v ňom užívateľ našiel nedostatky týkajuce sa technickej kvality, tzn. záznam bol poškodený alebo neúplný. V takom prípade má užíveteľ nárok na zaslanie náhradného záznamu. Vzhľadom na vyššie spomenutý bod 2 d, nie je možné nárokovať vrátenie uhradenej sumy. Žiadosť o náhrané zaslanie záznamu musí byť zaslaná mailom na adresu info@koucing.org.

3.2 Textový a audiovizuálny záznam je zákazníkovy doručovaný formou linku alebo súboru na stiahnutie. V prípade, že zákazník link alebo súbor neobdržal je toto možné reklamovať mailom na adresu info@koucing.org

VI. Záverečné ustanovenia

1.

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Ochrana osobných údajov

Firma PaedDr.Martin Prodaj-INSIGHT (predávajúci) ako prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníkov nakladať v súlade zo zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje zákazníka slúžia výlučne pre potreby PaedDr.Martin Prodaj-INSIGHT súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania tovaru, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu). Výnimku tvoria prepravné spoločnosti, ktorým sú osobné údaje zákaznikov poskytnuté v minimálnom rozsahu, tak aby bolo možné doručiť objednaný tovar.
Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie záväznej objednávky odoslanej cez eshop- kúpnej zmluvy uzatváranej elektronicky podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Bez výslovného súhlasu zákazníka nakladá spoločnosť PaedDr.Martin Prodaj-INSIGHT s osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. Aktualizáciu osobných údajov môže zákazník vykonať ihneď po prihlásení sa do internetového obchodu priamo v on-line režime. Na žiadosť zákazníkaneodkladne vymažeme všetky osobné údaje zo svojich informačných systémov.

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktná e-mailová adresa.

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom uvedeným vyššie tohto článku. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu:

a) trvania registrácie a ďalších 10 rokov po zániku registrácie v prípade registrovaných zákazníkov, b) 10 rokov odo dňa doručenia tovaru v prípade neregistrovaných zákazníkov.
Spotrebiteľ/Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom formulára (v iných prípadoch uhradením ceny zásielky), a v prípade, ak poskytol predávajúcemu osobné údaje nad rámec osobných údajov, ktoré je možné v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) spracovať aj bez súhlasu dotknutej osoby:
a) udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní formuláru za účelom vytvorenia databázy zákazníkov, ďalej za účelom plnenia práv a povinností zo strany predávajúceho a/alebo plnením záväzkov z nej vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
b) potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je spotrebiteľ povinný túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutočniť v rámci svojho profilu registrovaného zákazníka (ak je možné zmenu takto vykonať).
Spotrebiteľ/Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho martin.prodaj@gmail.com alebo na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

Predávajúci je oprávnený v prípade, ak dôjde k zmene prevádzkovateľa portálu martinprodaj.sk, poskytnúť osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu a na účely stanovenom týmto článkom novému prevádzkovateľovi portálu malyrebel.sk, s čím spotrebiteľ uhradením ceny zásielky výslovne súhlasí.

K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu.
Ustanoveniami bodu Ochrana osobných údajov týchto VOP nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Objednaním tovaru udeľuje zákazník predávajúcemu súhlas, aby mu zasielal formou emailových správ na emailovú adresu uvedenú vo formulári marketingové elektronické zásielky (najmä newsletter), pričom v každej takejto zásielke bude aj odkaz na deaktiváciu takejto spotrebiteľovej emailovej adresy a jej vyradenie z databázy na zasielanie marketingových zásielok.

 Pri online platbe za nákup cez platobnú bránu PayPal poskytuje zákazník svoje osobné údaje priamo prevádzkovateľovi brány, spoločnosti  PayPal (Europe) S?rl et Cie, SCA, registrovaný pod značkou R.C.S. Luxembourg B 118 349, so zastúpením na adrese 5th Floor, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, dľa ich podmienok.

V Bratislave dňa 30.12.2013