Ochrana osobných údajov

Firma PaedDr.Martin Prodaj-INSIGHT (predávajúci) ako prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníkov nakladať v súlade zo zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje zákazníka slúžia výlučne pre potreby PaedDr.Martin Prodaj-INSIGHT súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania tovaru, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu). Výnimku tvoria prepravné spoločnosti, ktorým sú osobné údaje zákaznikov poskytnuté v minimálnom rozsahu, tak aby bolo možné doručiť objednaný tovar.

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie záväznej objednávky odoslanej cez eshop- kúpnej zmluvy uzatváranej elektronicky podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Bez výslovného súhlasu zákazníka nakladá spoločnosť PaedDr.Martin Prodaj-INSIGHT s osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. Aktualizáciu osobných údajov môže zákazník vykonať ihneď po prihlásení sa do internetového obchodu priamo v on-line režime. Na žiadosť zákazníkaneodkladne vymažeme všetky osobné údaje zo svojich informačných systémov.

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktná e-mailová adresa.

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom uvedeným vyššie tohto článku. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu:

a) trvania registrácie a ďalších 10 rokov po zániku registrácie v prípade registrovaných zákazníkov, b) 10 rokov odo dňa doručenia tovaru v prípade neregistrovaných zákazníkov.
Spotrebiteľ/Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom formulára (v iných prípadoch uhradením ceny zásielky), a v prípade, ak poskytol predávajúcemu osobné údaje nad rámec osobných údajov, ktoré je možné v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) spracovať aj bez súhlasu dotknutej osoby:
a) udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní formuláru za účelom vytvorenia databázy zákazníkov, ďalej za účelom plnenia práv a povinností zo strany predávajúceho a/alebo plnením záväzkov z nej vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
b) potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je spotrebiteľ povinný túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutočniť v rámci svojho profilu registrovaného zákazníka (ak je možné zmenu takto vykonať).
Spotrebiteľ/Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho martin.prodaj@gmail.com alebo na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

Predávajúci je oprávnený v prípade, ak dôjde k zmene prevádzkovateľa portálu malyrebel.sk, poskytnúť osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu a na účely stanovenom týmto článkom novému prevádzkovateľovi portálu malyrebel.sk, s čím spotrebiteľ uhradením ceny zásielky výslovne súhlasí.

K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu.
Ustanoveniami bodu Ochrana osobných údajov týchto VOP nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Objednaním tovaru udeľuje zákazník predávajúcemu súhlas, aby mu zasielal formou emailových správ na emailovú adresu uvedenú vo formulári marketingové elektronické zásielky (najmä newsletter), pričom v každej takejto zásielke bude aj odkaz na deaktiváciu takejto spotrebiteľovej emailovej adresy a jej vyradenie z databázy na zasielanie marketingových zásielok.

 Pri online platbe za nákup cez platobnú bránu PayPal poskytuje zákazník svoje osobné údaje priamo prevádzkovateľovi brány, spoločnosti  PayPal (Europe) S?rl et Cie, SCA, registrovaný pod značkou R.C.S. Luxembourg B 118 349, so zastúpením na adrese 5th Floor, 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, dľa ich podmienok.

V Bratislave dňa 30.12.2013